• نظام جامع پشتیبانی

   پرسشهای متداول

   پرسش از مسئولین

   ارسال شکایت

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • کاهش آمار نزاع درسال 96 در استان

   کاهش آمار نزاع درسال 96 در استان

   در سال 96، پنج هزارو156 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با ...

    افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   در سال96 سه هزارو 502نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در سال 95 که ...

   کاهش مرگ به علت سوء مصرف مواد مخدردراستان

   کاهش مرگ به علت سوء مصرف مواد مخدردراستان

   در سال گذشته30 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

  • فرم ها و فرآیندها