• بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزپنج شنبه11مهرماه98 دکتر مسجدی ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از واحد های مختلف اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان ...

   گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروز سه شنبه شنبه 2مهرماه 98 مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

   گرامیداشت دهه ولایت و امامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت دهه ولایت و امامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت دهه ولایت و امامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزدوشنبه 28تیرماه 98 مراسم گرامیداشت دهه ولایت و امامت در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

  • فرم ها و فرآیندها