• اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان
   اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر سید جواد میرهادی
   مدیر کل
   بندرعباس، خیابان آیت الله مدرس
   جنب اداره آگاهی، اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان
   تلفن : 33313008- 076
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *