FA | EN | AR
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 56
جمع بازديدها تاكنون: 303204
 968 بازدید

راهنماي صدور مجوز سقط درماني و مصادیق آن

 

 

1- بررسي مدارك جهت صدور يا عدم صدور مجوز سقط جنين درماني باید توسط پزشك كارشناس پزشكي قانوني انجام گيرد.

2- طبق رويه جاري سازمان قبل از تشكيل پرونده جهت صدور مجوز سقط جنين درماني، مدارك و مستندات توسط پزشك كارشناس بررسي شده، در صورتي كه در اين بررسي اوليه احراز شود نامبرده فاقد يك يا چند شرط از شرايط لازم براي صدور مجوز سقط جنين درماني است، پرونده تشكيل نمی‌شود.

3- در تشكيل پرونده به موارد ذيل توجه شود:

الف- اخذ رضايت كتبي از مادر (امضاء و اثر انگشت) و ضبط در پرونده
ب- ضبط تصوير اوراق هويتي معتبر در پرونده
ج- ضبط اصل يا تصوير برابر اصل مدارك پزشكي مورد استناد، در پرونده.

4- در گواهي پزشكي قانوني (مجوز سقط صادره) بايد موارد زير درج شده باشد:
اسكن تصوير چهره مادر، مشخصات هويتي مادر، تاريخ صدور گواهي، شماره نامه يا پرونده، اشاره به نوع ناهنجاري جنين يا بيماري مادر بر اساس موازين علمي، سن بارداري بر اساس سونوگرافي و در انتهاي گواهي امضاء رئيس مركز يا جانشين او

5- چنانچه مادر مبتلا به بيماري رواني باشد در صورتي كه داراي اهليت (بالغ، عاقل، رشيد) باشد رضايت كتبي از خود مادر اخذ مي‌شود در غير اين صورت نياز به اخذ رضايت كتبي از ولي او يا قيم قانوني يا نامه مرجع قضايي است.

6- بهترين زمان سونوگرافي جهت تعيين سن حاملگي 8 تا 9 هفتگي است. در اولويت بعدي بالاي 11 هفتگي است. اگر كسي دو يا چند گزارش معتبر سونوگرافي داشته باشد كه سن جنين را متفاوت گزارش كرده بودند سونوگرافي كه نزديك ترين زمان به 10 هفته، معتبرتر است.

7- در بررسي سن جنين علاوه بر گزارش سونوگرافي و مقايسه با سونوگرافي هاي قبلي(در صورت وجود داشتن) به تطابق آن با معاينه جسماني مادر نيز توجه شود. در تعيين سن به تاريخ سونوگرافي و معيار مورد استفاده در تعيين سن دقت گردد. براي نمونه تعيين سن بر اساسHC (دور سر) و BPD‌ (قطر بين آهيانه اي) در جنين هيدروسفال، تعيين سن بر اساس AC (دور شكم) در كيست هاي شكمي و تعيين سن بر اساس FL (طول فمور) در جنين مبتلا به آكندروپلازي، منجر به اشتباهات فاحش در تصميم گيري خواهد شد.

8- در صورت تشخيص كارشناس پزشكي قانوني بسته به مورد، جهت تشخيص سن يا ناهنجاري جنيني، تكرار سونوگرافي توسط سونولوژيست معتبر بلامانع است.

9- ضايعات قلبي كه با سونوگرافي تشخيص داده شده اند، ترجيحا" با اكو تاييد شود. در مواردي كه امكان اكو نيست بايد توسط مراكز معتبر سونوگرافي (حداقل يك مركز) تاييد شود.

10- در مواردي كه در سونوگرافي فقط " NT افزايش يافته" يا " كيستيك هيگروما" گزارش شود لازم است جهت تشخيص قطعي به پزشك معالج ارجاع گردد تا اقدامات تشخيصي قطعي (آزمايشات ژنتيكي و يا سونوگرافي سطح بالا) انجام شود.

11- تست غربالگري (Screening Test) مثبت، تشخيص قطعي محسوب نمي شود و نشانه ريسك بالاي ابتلاي جنين به برخي ناهنجاري ها از جمله تريزومي 21 و NTD (نقائص لوله عصبي) است؛ جهت تشخيص قطعي نياز به انجام بررسي هاي تكميلي توسط پزشك معالج است.

12- گزارش هاي مراكز ژنتيك بايد مهر پزشك داشته باشد (ممهور به مهر پزشك باشد).

13- اعلام نقايص ژنتيكي بر اساس آزمايش ژنتيكي يا آنزيمي، قطعي محسوب مي گردد و نياز به تكرار نیست.

14- گزارش soft marker در سونوگرافي حتي به تعداد زياد در ارگان هاي مختلف، انديكاسيون سقط ندارد مگر اينكه همراه با بيماري هاي ژنتيكي و يا آنومالي هاي سونوگرافيك موجود در ليست باشد.

15- در مواردي كه تشخيص ناهنجاري قطعي نيست يا ناهنجاري minor (مانند كوچك بودن بيني يا ديده نشدن آن) گزارش شده است، مادر مي بايست تحت نظر پزشك معالج باشد تا در صورت رسيدن به تشخيص قطعي مبني بر وجود ناهنجاري مشمول ماده واحد سقط و انديكاسيون هاي موجود در ليست، قبل از 19 هفتگي به پزشكي قانوني ارجاع و موضوع بررسي شود.

16- در موارد مواجهه با اشعه، مصرف داروهاي تراتوژن ابتلا به برخي بيماريهاي عفوني مانند ابتلا به آبله مرغان، سرخجه،CMV توصيه مي گردد مادر تحت نظر پزشك معالج قرار گرفته، مراقبت و درمان هاي متناسب و مورد نياز را در صورت لزوم دريافت كند. در صورت بروز ناهنجاري در جنين قبل از 19هفتگي به پزشكي قانوني ارجاع و موضوع بررسي شود.

17- در موارد وابسته به كروموزوم X مغلوب، مثل دوشن و هموفيلي، جنسيت جنين بايد توسط مراكز ژنتيك مشخص گردد، اگر جنسيت جنين اعلام نشده بود از مركز ژنتيك مربوطه جنس جنين استعلام شود.

18- تشخيص سندرم هاي دوران بارداري مانند سندرم داون و ساير تريزومي ها (13 و 18 ) با روش سيتوژنتيك (كاريوتايپ) مي باشد. در مواردي كه آزمايش مثبت ارائه شده، يك Rapid Test (تست سريع) باشد لازم است با روش سيتوژنتيك (كاريوتايپ) يا حداقل با يك نوع Rapid Test ديگر تاييد شود.
تبصره :در حال حاضر Rapid Test شامل انجام آزمايش هاي ژنتيك با روشQF-PCR و يا FISH و يا MLPA مي باشد.

19- چنانچه آزمايشگاه ژنتيك در كاريوتايپ مايع آمينون، موزائيسم گزارش نمايد براي تصميم گيري جهت صدور مجوز سقط توجه به چند نكته لازم است:
الف- حداقل بايد 20 الي 50 سلول شمارش شده باشد؛
ب- حداقل درصد موزائيسم بايد 15 درصد به بالا باشد.

تبصره: اگر موزائيسم براي تريزومي ها در نمونه CVS بدست آمده بود، مجددا" با انجام آمينوسنتز بايد مورد تائيد قرار گيرد.

20- چنانچه  در  بررسي هاي آزمايشگاهي ژنتيكي معتبر، Duplication يا Deletion هايي ديده شود كه جزء وارياسيون هاي طبيعي شناخته شده نباشد، مجوز سقط مي دهيم.

** هرگاه ضروري بود، با مراكز ژنتيك مشاوره مي كنيم.

21- اگر در جنين (46xy) يا (46xx) ماركري يافت شود، كه نوپديد است (نوپديد يا Denovo؛ يعني ماركر مذكور در والدين وجود نداشته باشد)، چنانچه ماركر ياد شده كروموزوم جنسي نباشد، انديكاسيون سقط خواهد داشت. 

22- توجه: چنانچه در آزمايش‌هاي ژنتيكي در جنين ماركري يافت شد، در اولين فرصت بايد والدين وي از نظر داشتن ماركر مذكور و علامت دار بودن مورد بررسي قرار گيرند.

اگر پدر و مادر هم آن ماركر را دارند و سالم هستند ← انديكاسيون سقط ندارد.


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: بندرعباس، بلوار امام خميني، خيابان مدرس، جنب اداره آگاهي کدپستی: 7914914815
تلفن: 4313008، دورنگار: 4313005،
پیام کوتاه: 20001372