•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1سوختگی سه ماهه اول98
   pdf
   153.16 کیلوبایت
   2نزاع سه ماهه اول98
   pdf
   145.69 کیلوبایت
   3غرق شدگی سه ماهه اول98
   pdf
   141.65 کیلوبایت
   4مسمومیت باگاز سه ماهه اول98
   pdf
   140.91 کیلوبایت
   5برق گرفتگی 3ماهه اول98
   pdf
   128.93 کیلوبایت
   6سوختگی 97
   pdf
   151.1 کیلوبایت
   7نزاع97
   pdf
   159.4 کیلوبایت
   8غرق شدگی97
   pdf
   144.13 کیلوبایت
   9گازگرفتگی97
   pdf
   135.94 کیلوبایت
   10برق گرفتگی97
   pdf
   143.82 کیلوبایت
   11حوادث رانندگی
   jpg
   121.59 کیلوبایت
   12سوختگی
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   13غرق شدگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   14گازگرفتگی
   pdf
   30.51 کیلوبایت
   15برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   16نزاع
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   17نزاع
   pdf
   30.98 کیلوبایت
   18برق گرفتگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت
   19مسمومیت با گاز
   pdf
   30.53 کیلوبایت
   20سوختگی
   pdf
   30.55 کیلوبایت