•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار نزاع درسال 96 در استان

   کاهش آمار نزاع درسال 96 در استان

   در سال 96، پنج هزارو156 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با سال 95 ، 6درصد کاهش یافته است.

    افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   در سال96 سه هزارو 502نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در سال 95 که تعداد مراجعین تصادف سه هزارو123 بود، 12.1درصد افزایش یافته است

   کاهش مرگ به علت سوء مصرف مواد مخدردراستان

   کاهش مرگ به علت سوء مصرف مواد مخدردراستان

   در سال گذشته30 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

  • سرفصل اخبار