• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان مینابهرمزگان / مینابکد مرکز: 1093مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمد رحیمیآدرس: آدرس: میناب- بلوار امام خمینی(ره)- درمانگاه چمرانکد پستی: 7981679987تلفن: 42223121 - 076نمابر: 42223121پزشکی قانونی شهرستان میناب
   2پزشکی قانونی شهرستان کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 1088مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: کارمند: آقای سیدمحمد میرنظریآدرس: آدرس: کیش منطقه صفین- جنب کمیته امام خمینی (ره)کد پستی: 7941644645تلفن: 44431399 - 076نمابر: 44431399پزشکی قانونی شهرستان کیش
   3پزشکی قانونی شهرستان بستکهرمزگان / بستککد مرکز: 1059مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر حسن مدنیآدرس: آدرس: بستک- بلوار امام خمینی(ره)- جنب بانک ملیکد پستی: 7961633169تلفن: 44323939 - 076نمابر: 44323939پزشکی قانونی شهرستان بستک
   4پزشکی قانونی شهرستان رودانهرمزگان / رودانکد مرکز: 76مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر غلامعلی خجندیآدرس: آدرس: رودان- بلوار امام خمینی(ره)- جنب اداره منابع آبکد پستی: 7991663491تلفن: 42883277 - 076نمابر: 42883277پزشکی قانونی شهرستان رودان
   5پزشکی قانونی شهرستان قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 60مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمدرضا اسلامیآدرس: آدرس: قشم- میدان امام قلی خان- سایت نخل زرین- خیابان گلستانکد پستی: 7951614165تلفن: 35244777 - 076نمابر: 35244777پزشکی قانونی شهرستان قشم
   6مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 29مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر سید جواد میرهادیآدرس: آدرس: بندرعباس- خیابان آیت الله مدرس- جنب اداره آگاهی –اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگانکد پستی: 7914914815تلفن: 33313008 - 076نمابر: 33313005پست الکترونیک: hr@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز